Posts Tagged yo-koe

YO Koe, Maa

On mahdollista, että sain L pitkästä matikasta. Edelleen en ole 100% varma – ilmestynyt hauska psyykinen romahdus, kauhuissa pelkän katsomaan tulokset, enkä voi tehdä siihen mitään. Silti, mitalina – opettajan sanat: “Loistava suoritus, 59pt”. Tämä on itsestä hyvin tärkeä asia.

Päivity – on se L. Mahdollisesti laitoin ratkaisun väärään pinoon. Kuitenkin, koko 15 tehtävä on mahdotonta tehdä, mikäli 15a ei ole ratkaistu. Eli – se on se, L.. Weeeee!

PS: Edellinen tehtävä, Galenoksesta, on laskettu, ainakin B kohdassa väärin, mutta en pysty nyt korjamaan sen, muutenkin resurssit nolla tasolla. YO pääsy kokeet on vielä edessä. Olen hakenut Lääkikseen, Matikalle, Kemiaan ja Fysiikkaan. Katsotaan mitä tule.

Tags: ,

Maa, Yo-koe S09 t.15

Suoran ympyräpohjaisen katkaistun kartion korkeus on h ja pohjien säteet r1 ja r2, r1>r2.

a) Määritä pohjien suuntaisen leikkauksen pinta-ala a(z) korkeudella z->[0,h]

b) Laske int[h 0]a(z)dz

c) Miten eo.integraali liittyy katkaistuun kartion tilavuuteen?

d) Laske yllä esisttyä periaatetta soveltaen r-säteisen pallon tilavuus käyttämällä vaakasuoria tasoleikkauksia.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Fysiikan Yo-koe S88, tehtävä 5 [S1988,5]

Kolme vastusta on kytketty sarjaan tasavirtalähteeseen. Vastusten resistanssit ovat 10.8kOhm, 49.7kOhm ja 53.2kOhm, ja virtalähteen napajännite on 2.50V (virtalähteen sisäinen resistanssi on pieni)

a) Laske vastuksen, jonka resistanssi on 10.8kOhm, päiden välinen jännite.

b) Volttimittarilla, jonka sisäinen resistanssi on 10.0kOhm, mitataan kyseisen vastuksen päiden välinen jännite. Mikä on volttimittarin lukema?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Fysiikan Yo-koe K08, tehtävä 5b

Porakoneen äänen intensiteettitaso 2,0 metrin etäisyydellä on 74 dB. Kuinka suuri intensiteettitaso on 8,0 metrin etäisyydellä?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-39, Yo koe S1991,9

Natriumatomilla on täysien pääkuorien ulkopuolella yksi elektroni. Näin ollen sitä voidaan tarkastella yksielektronisena vedyn kaltaisena atomina. Kuvassa on esitetty yksinkertaistettu osa natriumin energiatasokaaviota.

a) Natriumhöyryn atomeja pommitetaan purkaus putkessa elektroneilla. Kuinka suuri täytyy elektronin energian vähintään olla, jotta se pystyisi ionisoimaan perustilassa olevan natriumatomin?

b) Mitä energioita voi esiintyä putkesta tulevassa säteilyssä, jos pommitavien elektronien maksimienergia on 3.3eV?

c) Natriumille tunnusomaisen keltaisen valon aallonpituus on 589nm. Minkä siirtymän tuloksena tämä säteily syntyy? Piirrä kuvio, josta ilmenevät kohdissa a,b ja c tarkastellut siirtymät.

E/eV
5– -1.39
4– -1.53
3– -1.95
2– -3.04
1-perustila- -5.14

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t42(Yo S2000)

Käytettävissäsi on hopealanaa, kuparilankaa, sinkki levy ja lyijylevy. Lisäksi saatavilla ovat seuraavien yhdisteiden 0.1M vesiliuokset: Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 ja Pb(NO3)2. Mitä näistä aineista käytät, kun tarkoituksesi on rakentaa mahdollisimman tehokas (suurin jännite) galvaaninen sähkökenno? Perustele. Laadi tässä kennossa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden yhtälöt ja esitä piirroksen avulla kennon rakenne.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.226 s.39(Tammi) (Yokoe K76, t6a)

Eräässä havaintosarjassa esiintyi n kertaa luku1, 2n kertaa luku 2 ja n kertaa luku 4. Laske havaintosarjan keskiarvo ja keskihajonta (tarkka arvo ja likiarvo kahdella desimaalilla)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.214 s.32(Tammi) (Yokoe K84, t4a)

Oppilaan todistuksen keskiarvo x on laskettu kymmenestä oppiaineesta. Jos hän nostaisi neljän oppiaineen arvosanaa, kutakin yhdellä numerolla, tulisi keskiarvoksi 8.0. Määritä x

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t20 (Yo K93, t4)

Punnittu sinkkisauva upotettiin hopeanitraattiliuokseen. Jonkin ajan kuluttua sen pinnalla näkyi tumma hopeakerros. Sauva otettiin liuoksesta pois, pestiin, kuivattiin ja punnittiin. Sauvan massa oli lisääntynyt 1.5g. Kirjoita reaktioyhtälö ja perustele, miksi reaktio tapahtui. Laske, kuinka monta grammaa hopeakerros painoi.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-30b(Yo koe S98,10)

b)Erään keraamisen suprajohteen koostumusta tutkittiin laboratoriossa 241Am-herätteisellä menetelmällä, jolloin saatiin kuvan röntgenfloresenssispektri. Päätetele oheisen taulukon avulla, mitä alkuaineita kyseinen suprajohde sisältää.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,